Miljöpolicy

Vi ska i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov. 

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter: I egenskap av återförsäljare skall vi kontrollera leverantörer genom att kräva innehålls- och/eller miljövarudeklarationer samt miljöpolicys och försöka påverka antingen leverantören själv eller våra kunder att göra det bästa möjliga valet med tanke på miljö och hållbarhet. 
  • Främja resurshushållning och källsortering: Vid det faktiska utförandet av en entreprenad gynnar vi miljö och hållbarhet på bästa sätt genom att bl.a källsortera emballage, avfall och restprodukter, planera arbetet så att resurseffektivitet prioriteras, samt beställa material i så effektiva mängder som möjligt vad gäller transportmedel.
  • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor: genom kontinuerlig vidareutbildning på området.
  • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.

Miljömål

  • Avfall: Aktivt arbeta för att mängden restavfall och förbrukat emballagematerial ska minskas. Avfall och emballagematerial källsorteras på alla arbetsplatser.
  • Emballagematerial: Aktivt verka för att emballagematerial som används av oss själva och våra leverantörer successivt byts ut till sådant material som är naturligt nedbrytbart. Leverantörer av emballagematerial och varor som inkommer till oss från extern leverantör uppmanas att dokumentera åtgärder för att hjälpa oss att nå miljömålet.
  • Energi: Mängden energi för hela företagets verksamhet (el, drivmedel, värme, kyla) får inte öka, relativt företagets omsättning. Ambitionen är att minska och ställa om energianvändningen så att på sikt koldioxidneutralitet uppnås.
  • Kemikalier/farliga produkter: Kemikalier och andra miljöfarliga produkter, som innebär risk för miljön och människors hälsa skall ersättas med mindre farliga alternativ, där så är möjligt. Detta gäller såväl varor som levereras i samband med entreprenad, som säljs, och varor, utrustning, verktyg och inventarier som används i den löpande rörelsen. Varor som levereras eller säljs ägnas särskild uppmärksamhet. I samband med varje inköp för kunds eller egen räkning eller för vidareförsäljning ska vi infordra information från resp. leverantör som visar ev förekomst av oönskade ämnen enligt ev. förbuds- eller avvecklingslistor.
  • Transporter: Samordna och reducera person- och materialtransporter, bl a för att minska koldioxidutsläpp. Fordonsparken drivs med miljöbränsle.

Sound Circularity

Fråga oss gärna om SoundCircularity - Ecophons cirkulära initiativ och prisbelönta tjänst för återvinning och återbruk av akustiskt material.

Sound Circularity

Kontakta oss